IV pamoka

Pamokos tema: Socialinio verslo idėjos kūrimas

Pamokos uždaviniai:

# Suprasti kaip yra kuriamos socialinio verslo idėjos, grupėmis ar individualiai sukurti finansiškai tvarius sprendimus socialinėms problemoms.

# Atrinki geriausią socialinio verslo idėją, kurią klasė kartu įgyvendins.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir savybės:

# socialinis verslumas

# kūrybiškumas

# gebėjimas laisvai ir kritiškai mąstyti

# komandinio darbo įgūdžiai

# pagarba kitokiai nuomonei.

Bendros pastabos

Tai pamoka, kurioje būtina atskleisti mokinių kūrybinį potencialą, jų asmeninius gabumus. Tačiau svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp individualaus kūrybiškumo ir kolektyvinių sprendimų priėmimo formų. Mokytojas turi atlikti idėjų generavimo proceso moderatoriaus, prireikus – ir aktyvaus dalyvio vaidmenį.

Pamokos eiga:

I. Trumpai apžvelgiami mokinių atlikti namų darbai. Dar kartą akcentuojamos pagrindinės socialinio verslo sėkmės prielaidos.

II. Mokytojas praneša, kad šios dienos pamoka yra skirta socialinio verslo idėjos (ar idėjų), kurią klasės mokiniai galėtų įgyvendinti, generavimui. Mokiniams primenama, kad socialinio verslo idėja:

– turėtų būti ekonomiškai pagrįsta (naudinga pakankamam skaičiui vartotojų, galinčių finansuoti jos vykdymą, inovatyvi ir praktiškai įgyvendinama mokinių jėgomis);

– spręsti konkrečią socialinę ar aplinkosaugos problemą.

Idėjų kūrimui siūloma pasitelki smegenų šturmo metodiką

1) Mokiniai kartu išskiria vieną problemą, kurią norėtų spręsti, mokytojas ją užrašo ant lentos ar tokioje vietoje, kur visiems ji būtų aiškiai matoma.

2) Mokiniai paskirstomi grupėmis po 5, kiekvienas mokinys pasiima popieriaus lapą ir rašiklį. Toliau moderuojant „smegenų šturmą“ galima pasitelkti skaidres, kurios paskatina kūrybinį mąstymą. Prieš pradedant „smegenų šturmą“ mokiniai trumpai informuojami apie metodo taisykles (2 skaidrė):

  1. Kiekybė prieš kokybę – siekiame sukurti kuo daugiau idėjų;
  2. Leisk sau būti naiviam – kuriant sprendimus per daug negalvoti apie įgyvendinimo realumą;
  3. Rašyti viską – rašyti viską, kas tik šauna į galvą.

Kiekvienam klausimui skiriamos 3 minutės. Pirmasis klausimas – „kaip tu spręstum šią problemą?“ – kiekvienas mokinys individualiai rašo visus į galvą šaunančius sprendimus. Po 3 minučių savo grupelėje, pagal laikrodžio rodyklę, pasikeičia lapeliais. Kiekvienas susipažįsta su kolegos pateiktomis idėjomis, jei kyla minčių, kaip galima išplėtoti kolegos idėją – iš karto rašo. Jei ne, mokytojas pagal skaidres užduoda antrą klausimą – „kaip šią problemą spręstų penkerių metų vaikas?“, vėl skiriamos 3 minutės rašymui, po kurių apsikeičiama lapeliais, susipažįstama su kolegų idėjomis, mokytojas pagal skaidres užduoda kitą klausimą. Taip kuriamos idėjos kol lapelis grįžta jo savininkui. Kiekvienas mokinys susipažįsta su ant jo lapelio surašytomis idėjomis ir išsirenka jam labiausia patinkančią. Grupėje diskutuojant idėjos yra apjungiamos arba išrenkama geriausia.

3) Kiekviena grupelė pasiima popieriaus lapą ir savo pasirinktą idėją vizualizuoja – nupiešia kaip vyksta jos įgyvendinimas: problema – sprendimas – rezultatas – pajamos.

Pvz. Problema – vienišos senelės, turintys mažesnes pajamas. Sprendimas – močiutės mezga kojines, pledus, kurie yra parduodami el. parduotuvėje. Didžioji pajamų dalis yra skiriama senelių atlyginimams, taip pat atvykę produktų surinkti jauni žmonės skiria laiko bendravimui su močiute. Atitinkama idėjos eiga yra nupiešiama, aprašymui naudojant kuo mažiau teksto ir siekiant, kad tai vizualiai būtų aišku.

Piešimui galima skirti iki 10 minučių.

4) Kiekviena komanda pristato jau vizualizuotą savo sprendimą, klasė kartu išsirenka geriausią, arba ieško būdų, kaip juos būtų galima apjungti. Apjungta idėja yra išdiskutuojama, dar kartą įvertinama, ar idėja tikrai sprendžia pasirinktą problemą ir ar ji numatomai gali būti finansiškai tvari.

Jei mokiniai nepasiūlo tinkamų idėjų, mokytojas imasi iniciatyvos ir jas pasiūlo, tuomet prašo mokinių jas papildyti.

Galimų socialinio verslo idėjų pavyzdžiai:

„Sveikatos fabrikas“

Idėjos esmė ­­­– vaistinių augalų rinkimas ir paruoštų vaistažolių pardavimas, šį verslą derinant su socialinių problemų sprendimu (pvz., vienišų senyvo amžiaus žmonių atskirtis) mokinių gyvenamojoje vietovėje. Taip iš dalies sprendžiamos ir ekologijos problemos. Projekte dalyvaujantys mokiniai vasaros atostogų metu turėtų rinkti vaistinius augalus,  juos džiovinti (gali prireikti biologijos mokytojo ar kito specialisto konsultacijų ir patalpų, kurias galėtų suteikti mokykla). Rudenį vaistažolės būtų pakuojamos į pačių mokinių sukurtas ir pagamintas aplinkai draugiškas pakuotes (vėlgi prireiks mokyklos patalpų ir įrangos) ir realizuojamos įvairiais būdais (galbūt dėl pardavimo pavyktų susitarti su vietos farmacijos įstaigomis, produktas galėtų būti siūlomas įvairiose mugėse prekiaujantiems verslininkams, patys mokiniai, ypač artėjant Kalėdoms, galėtų pasiūlyti šventines vaistažolių pakuotes vietos įstaigoms ir organizacijoms (jų darbuotojams)). Galima išbandyti ir internetinę prekybą, pvz., pasiūlant prekes interneto parduotuvei. Projekto pelnas panaudojamas didžiąją jo dalį skiriant iš anksto numatytiems socialiniams tikslams pagal vietos bendruomenės poreikius (pvz., surengti pokalbių vakarus su senyvais vienišais žmonėmis ar organizuoti jiems nemokamą koncertą, į kurį atvyktų tokių žmonių mėgstami atlikėjai). Kalėdų išvakarėse mokiniai turėtų apsilankyti vienišų, nepasiturinčių, ligotų senyvo amžiaus žmonių namuose ir padovanoti jiems savo rankomis surinktų ir paruoštų vaistažolių. Senjorai taip pat galėtų būti įtraukti į veiklą įvairiose projekto stadijose (pvz., prašant jų konsultacijų vaistažolių rinkimo metu ar pakviečiant juos dalyvauti kartu su mokiniais vaistažolių pakavimo ar pakuočių gaminimo darbuose).

 

„Dovanų manufaktūra“

Idėjos esmė – mokinių kūrybinių gebėjimų išnaudojimas socialinės atskirties ir skurdo problemų sprendimui.

Mokykloje organizuojamas labdaros vakaras (surengiamas mokinių koncertas ar kitoks pasirodymas), kurio metu lankytojai aukoja įvairias rankdarbių gamybai reikalingas medžiagas (audiniai, spalvotas popierius, karoliukai ir t.t.)  arba simbolines pinigų sumas. Panaudodami surinktas medžiagas ir lėšas, mokiniai savo rankomis gamina dovanas įvairioms progoms (Kalėdoms, Velykoms, gimtadieniams ir t.t.). Į dovanų gamybos užsiėmimus kviečiami socialinę atskirtį patiriantys, vieniši žmonės, vaikų namų auklėtinai, nepasiturinčių šeimų vaikai. Pagamintos dovanėlės parduodamos vietos įmonėse, internetu, taip pat mokykloje įrengiant pardavimų kioską ar suorganizuojant aukcioną. Į pardavimo procesą įtraukiami ir socialiai jautrių visuomenės grupių atstovai. Pelnas panaudojamas didžiąją jo dalį skiriant iš anksto numatytiems socialiniams tikslams pagal vietos bendruomenės poreikius. Dalis dovanėlių išdalinama vaikų namams, nepasiturinčioms šeimoms ir pan.

 

„Draugystė“

Idėjos esmė – tolerancijos, empatijos ir pagarbos ugdymas visuomenėje, pasitelkiant mokinių kūrybinius gebėjimus ir fantaziją.

Šiam socialiniam verslui inicijuoti butų galima paieškoti partnerių, kurie padėtų lėšomis, medžiagomis ar gaminiais, arba iš pradžių prašyti visos mokyklos pagalbos. Pvz. susitarti, kad teatro/studijos ar jaunesnių klasių mokiniai surengtų koncertą projekto pradžiai arba spektaklį patyčių tematika ir už bilietus surinktus pinigus skirtų socialinio verslo pradžiai. Gavus paramą iš partnerių arba už gautus pinigus įsigijus tekstilinių marškinėlių, skarelių bei jų dekoravimui reikalingų priemonių, mokiniai kurtų vienetinius, draugauti, atjausti skatinančius aksesuarus: marškinėlius su mielais paveikslėliais, užrašais, skatinančiais netoleruoti patyčių ar smurto, skareles, puoštas draugystės simboliais ir pan. Aksesuarus būtų galima gaminti pagal užsakymus, pritaikant juos įmonių kolektyvams, klasėms, vaikų darželių grupėms, įvairių renginių dalyviams. Pelnas būtų skiriamas naujiems gaminiams įsigyti verslo plėtojimui ir socializacijos centrų/ specialiųjų mokyklų/ dienos centrų poreikiams.

III. Mokiniai atsako į pamokos dienoraščio klausimus:

Kodėl pasirinkta idėja yra geriausia pasirinktai problemai spręsti?

IV. Skiriami namų darbai, nurodant mokiniams apgalvoti ir užfiksuoti raštu, jų nuomone, geriausius būdus ir formas pasirinktai socialinio verslo idėjai realizuoti. Atlikdami namų darbus mokiniai gali teikti pasiūlymus dėl įvairiausių pasirinktos idėjos įgyvendinimo aspektų: projekto trukmės ir įgyvendinimo laikotarpio, vietos, klientų pasirinkimo (tikslinių vartotojų), informacijos apie vykdomą projektą platinimo (reklamos), uždirbto pelno paskirstymo įvairiems tikslams ir t.t.